Tunisia

Phát triển khu vực ở Tunisia: Hậu quả của tình trạng đa biên giới

Các yếu tố chính trị, kinh tế và thể chế trong lịch sử đã cản trở sự phát triển khu vực ở Tunisia. Các kế hoạch ưu tú đã không đảm bảo phân phối công bằng các nguồn lực, cả vật chất (công ...Tìm HiểU Thêm